wedstrijdreglement NPS 2020-08-28T11:48:45+01:00

Wedstrijdreglement NPS GoPro

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Net Promoter Score (“NPS”) ‘GoPro’ wedstrijd (“Wedstrijd”) georganiseerd door The Adecco Group Belgium (zoals hieronder gedefinieerd in alinea 2), ter gelegenheid van de NPS tevredenheidsenquête voor ingeschreven uitzendkrachten van Adecco (“Adecco uitzendkrachten”) en/of kandidaten die naar aanleiding van een Recruitment & Selection actie van The Adecco Group een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan met een klant van The Adecco Group (“Adecco R&S medewerkers”) (“NPS Tevredenheidsenquête”).

Met betrekking tot deze wedstrijd wordt met The Adecco Group Belgium enkel bedoeld: Adecco Personnel Services NV, ingeschreven in de KBO onder nummer 0404.221.962 (“APS”), met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16b.

Teneinde verwarring uit te sluiten, wordt bedoeld met Adecco uitzendkrachten en Adecco R&S medewerkers: al dan niet tijdelijke werknemers behorende tot APSDoor deelname aan deze Wedstrijd aanvaardt elke Deelnemer (zoals hieronder gedefinieerd in artikel 2) onderhavig wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van The Adecco Group Belgium. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Artikel 2: Deelnemer

Deze Wedstrijd is toegankelijk voor iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, die in de periode van 01/08/2019 tot 30/06/2020 als Adecco uitzendkracht en/of Adecco R&S medewerker werkzaam was (“Deelnemer”).

De Deelnemer mag geen ‘back office’ functie noch ‘recruitment consultancy’ functie uitoefenen binnen The Adecco Group Belgium.

De gegevens waarmee een Deelnemer aan de Wedstrijd deelneemt, moeten correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij zich inschrijft als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk blijkt dat de gegevens van de Deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is of op een andere wijze fraude pleegt of tracht te plegen, verliest hij/zij het recht op de Prijs (zoals hieronder gedefinieerd in artikel 5). De Prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Deze Deelnemer wordt eveneens uitgesloten voor verdere deelneming aan de Wedstrijd.

Elke Deelnemer die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts één maal deelnemen. Wanneer blijkt dat de Deelnemer verschillende keren geregistreerd is, bijvoorbeeld via verschillende sociale media kanalen, en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze Deelnemer worden uitgesloten van de Wedstrijd.

The Adecco Group Belgium houdt zich het recht voor Deelnemers die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de Wedstrijd. Deze Deelnemers kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de Prijs.

Artikel 3: Deelname aan de Wedstrijd en Prijs

Deelnemen aan deze Wedstrijd kan alleen via het specifiek daarvoor bestemde formulier.

Elke Deelnemer mag slechts één keer aan de Wedstrijd deelnemen op de volgende manier:

  • De Deelnemer dient de NPS Tevredenheidsenquête volledig te hebben ingevuld;
  • De Deelnemer dient het specifiek daarvoor bestemde formulier te hebben ingevuld;
  • De Deelnemer dient de wedstrijdvraag te hebben beantwoord, namelijk: ‘Hoeveel Adecco uitzendkrachten zullen de NPS Tevredenheidsenquête volledig hebben ingevuld na het afsluiten van de vragenlijst op 04 oktober 2020? (“Wedstrijdvraag”)’

Artikel 4: Verloop en voorwaarden van de Wedstrijd

De NPS Tevredenheidsenquête kan ingevuld worden tot en met 4 oktober 2020 (“Afsluitdatum van de Wedstrijd”).

De Deelnemer die de Wedstrijdvraag correct heeft beantwoord, of bij het ontbreken van een correct antwoord, de Deelnemer die het correcte antwoord het dichtst benadert, ontvangt de Prijs (“Winnaar”). Onder de Adecco uitzendkrachten en Adecco R&S medewerkers zullen 4 Winnaars aangeduid worden

Laattijdige deelnames (dit zijn deelnames na de vermelde Afsluitdatum van de Wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, dit ongeacht de reden van de laattijdigheid. The Adecco Group Belgium kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Deelnames die niet beantwoorden aan artikel 3 worden geweigerd.

De aanduiding van de Winnaar kan geen voorwerp zijn van betwisting.

De Winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door The Adecco Group Belgium. Indien blijkt dat zijn/haar gegevens niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn, namelijk binnen de 10 dagen, vervalt zijn/haar recht op de Prijs. De Prijs gaat dan naar de correcte volgende Winnaar in rangorde.

Artikel 5: De Prijs

De “Prijs” is een  actiecamera type “GoPro Hero 8 Black”.

De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.

De Prijs kan niet omgewisseld worden in geld, waardebon of gelijkaardige dragers. Bij overhandiging van de Prijs dient de Winnaar zijn/haar identiteit en domicilie te rechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op de Prijs.

Artikel 6: Persoonsgegevens

De Deelnemer erkent en aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden in het kader van deze Wedstrijd (“Doeleinden”).

The Adecco Group Belgium garandeert dat de door de Deelnemer verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden conform de opgegeven Doeleinden, overeenkomstig de Privacywet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

De Deelnemer heeft het recht om, in overeenstemming met de Privacywet, kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens. De Deelnemer heeft het recht om kosteloos verbetering of verwijdering te vragen van alle gegevens die hem/haar betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. De Deelnemer kan deze rechten uitoefenen door zijn/haar vraag, met een kopie van zijn/haar identiteitskaart, te sturen naar Quality.belgium@adecco.be met een duidelijke verwijzing naar deze Wedstrijd.

De Winnaar geeft door aanvaarding van zijn/haar Prijs zijn/haar toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam door The Adecco Group Belgium via alle mogelijke kanalen van sociale media (Twitter, Facebook, websites van Adecco, …) en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

The Adecco Group Belgium blijft eigenaar van al haar intellectuele eigendomsrechten (merken, handelsnamen, logo’s, enz…). Het is dan ook verboden om de intellectuele eigendomsrechten van The Adecco Group Belgium te gebruiken of aan derden over te dragen, tenzij The Adecco Group Belgium daartoe het uitdrukkelijk akkoord zou hebben gegeven.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en bevoegdheid

The Adecco Group Belgium kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden in het kader van of ten gevolge van de Wedstrijd.

Indien de Prijs aan de Winnaar wordt verstuurd op vraag van de Winnaar of op initiatief van The Adecco Group Belgium, kan The Adecco Group Belgium noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de Prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

The Adecco Group Belgium oefent controle uit op het correcte verloop van de Wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de Wedstrijd te waarborgen, kan The Adecco Group Belgium alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze Wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het onderhavige Wedstrijdreglement door The Adecco Group Belgium toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. In geen geval kan The Adecco Group Belgium aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Ondanks alle voorzorgen die The Adecco Group Belgium aan de dag legt bij de organisatie van de Wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, enz…). Dergelijke zaken binden The Adecco Group Belgium niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Het Belgisch recht is van toepassing op de Wedstrijd. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel.