wedstrijdreglement NPS 2019-09-03T14:48:17+00:00

Wedstrijdreglement NPS Smartwatch

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de ‘ NPS Smartwatch’ (‘Wedstrijd’) georganiseerd door Adecco, Noordkustlaan 16b, 1702 Groot-Bijgaarden, ter gelegenheid van de NPS tevredenheidsenquête voor Adecco uitzendkrachten en Modis contractors.

Met Adecco wordt voor deze ‘NPS Smartwatch wedstrijd’ begrepen: Adecco Personnel Services NV, , Adecco Coordination Center NV, Adecco Construct NV, Adecco Professional Staffing NV en XPE Group NV.

Door deelname aan deze Wedstrijd aanvaardt elke Deelnemer onderhavig reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Adecco. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Artikel 2: Deelnemer

Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke en meerderjarige persoon met woonplaats in België en die uitzendkracht of contractor was in de periode 1/8/2018 – 30/6/2019 (‘Deelnemer’).

De Deelnemer mag geen personeel zijn van Adecco. Onder personeel wordt verstaan vaste werknemers van Adecco,

De gegevens waarmee een Deelnemer aan de Wedstrijd deelneemt, moeten correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij zich inschrijft als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk blijkt dat de gegevens van de Deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is of op een andere wijze fraude pleegt of tracht te plegen, verliest hij/zij het recht op de Prijs. De Prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Deze Deelnemer wordt eveneens uitgesloten voor verdere deelneming aan de Wedstrijd.

Elke Deelnemer die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts één maal deelnemen. Wanneer blijkt dat de Deelnemer verschillende keren geregistreerd is, , en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze Deelnemer worden uitgesloten van de Wedstrijd.

Adecco houdt zich het recht voor Deelnemers die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze Deelnemers kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de Prijs.

Artikel 3: Deelname aan de Wedstrijd en Prijs

Deelnemen aan deze Wedstrijd kan alleen via .het daarvoor bestemde formulier.

Elke Deelnemer mag slechts één keer aan de Wedstrijd deelnemen op de volgende manier:

û De Deelnemer dient De NPS vragenlijst volledig te hebben ingevuldDe Deelnemer . moet het daarvoor bestemde formulier hebben ingevuld

De deelnemer moet de wedstrijdvraag hebben beantwoord: hoeveel personen gaan de NPS vragenlijst voor associates volledig hebben ingevuld?

Artikel 4: Verloop en voorwaarden van de Wedstrijd

De NPS vragenlijst kan ingevuld worden tot 6 oktober.(‘Afsluitdatum van de Wedstrijd’)

De deelnemer wiens antwoord het definitieve aantal volledig ingevulde NPS vragenlijsten voor associates correct heeft of bij het ontbreken van een antwoord met het exacte aantal, het dichtst benaderd, ontvangt de prijs. Er zojn twee winnaars onder de groep Adecco associates en 1 winnaar onder de Modis contractors

(‘Winnaar’).

Laattijdige deelnames (na de vermelde Afsluitdatum van de Wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. Adecco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Deelnames die niet beantwoorden aan artikel 3 worden geweigerd.

De aanduiding van de Winnaar kan geen voorwerp zijn van betwisting.

De Winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door Adecco. Indien blijkt dat zijn/haar gegevens niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt zijn/haar recht op de Prijs. De Prijs gaat dan naar de correcte volgende Winnaar in rangorde.

Artikel 5: De Prijs

De Prijs is een Apple iWatch

De Prijs is persoonlijk en is niet overdraagbaar.

De Prijs kan niet uitgewisseld worden tegen geld. Bij overhandiging van de Prijs dient de Winnaar zijn/haar identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op de Prijs.

Artikel 6: Persoonsgegevens

De Deelnemer erkent en aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden in het kader van deze Wedstrijd en tevens voor andere commerciële doeleinden met betrekking tot de diensten van Adecco (‘Doeleinden’).

Adecco garandeert dat de door de Deelnemer verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden conform de opgegeven Doeleinden, overeenkomstig de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

De Deelnemer heeft het recht om, in overeenstemming met de Privacywet, kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens. De Deelnemer heeft het recht om kosteloos verbetering of verwijdering te vragen van alle gegevens die hem/haar betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. De Deelnemer kan deze rechten uitoefenen door zijn/haar vraag, met een kopie van zijn/haar identiteitskaart, te sturen naar Quality.belgium@adecco.be met een duidelijke verwijzing naar deze Wedstrijd.

De Winnaar geeft door aanvaarding van zijn/haar Prijs zijn/haar toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam door Adecco via alle mogelijke kanalen van sociale media (Twitter, Facebook, websites van Adecco/Modis, …) en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

Adecco blijft eigenaar van al haar intellectuele eigendomsrechten (merknamen, logo’s etc…). Iedere vertaling, bewerking en reproductie van haar intellectuele eigendomsrechten, gedeeltelijk of in totaliteit, in welke vorm dan ook en in om het even welk land, is verboden zonder de toestemming van Adecco.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en bevoegdheid

Adecco kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden in het kader van of ten gevolge van de Wedstrijd.

Indien de Prijs verstuurd wordt, kan Adecco noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de Prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Adecco oefent controle uit op het correcte verloop van de Wedstrijd en heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de Wedstrijd te waarborgen, kan Adecco alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze Wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het onderhavige Wedstrijdreglement door Adecco toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. In geen geval kan Adecco aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Ondanks alle voorzorgen die Adecco aan de dag legt bij de organisatie van de Wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, enzomeer). Dergelijke fouten binden Adecco niet en kunnen haar evenmin worden tegengeworpen.

Het Belgisch recht is van toepassing op de Wedstrijd. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel